Schenken aan het Prins Hendrik Fonds

Erfenissen en giften

Het Prins Hendrik Fonds (PHF) werd op 29 april 1910 opgericht. Oorspronkelijk richtte het fonds zich op het verlenen van materiële hulp bij zware rampen. Tegenwoordig wordt het fonds ingezet voor het faciliteren en subsidiëren van organisaties op het gebied van vrijwillige EHBO en calamiteitenbestrijding. Dat doet het PHF uitsluitend door middel van het rendement op het eigen vermogen. Dit vermogen is echter bescheiden van omvang. Niet zelden moeten subsidieverzoeken worden afgewezen vanwege onvoldoende middelen. Het bestuur streeft dan ook naar het vergroten van het eigen vermogen. Alleen zo kan langdurig en effectief de vrijwillige eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding worden gefaciliteerd.

Als ons doel u dierbaar is kunt u helpen door het doen van een gift of door ons als begunstigde op te nemen in uw testament. De fiscus helpt hierbij een handje. Het PHF is immers een door de Belastingdienst erkende Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daarom geen erfbelasting of schenkbelasting. Ook zijn er voordelen voor de erflater en donateurs. Deze worden hieronder toegelicht.

Erfenissen

Het opmaken van een testament is natuurlijk niet iets waar we graag aan denken. Maar elke gift, groot of klein, is een fantastische manier om ons fonds te steunen. Uw notaris kan u adviseren hoe u een legaat aan ons kunt nalaten. Over dit legaat hoeven de stichting noch uw erfgenamen erfbelasting te betalen.

Giften

Donateurs van onze stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting:

Voor een gewone gift geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke gift

U kunt onze stichting ook helpen door het doen van een periodieke gift. Deze is fiscaal aftrekbaar indien u minimaal vijf jaar lang een gift in geld aan de stichting doet. Onze stichting is hier als ANBI geen belasting over verschuldigd. De schenking moet in vaste termijnen met jaarlijks hetzelfde totaalbedrag plaats vinden. Voor deze schenking moet een overeenkomst tussen de schenker en het PHF worden opgesteld.

U kunt onze stichting ook helpen door het doen van een periodieke gift. Deze is fiscaal aftrekbaar indien u minimaal vijf jaar lang een gift in geld aan de stichting doet. Onze stichting is hier als ANBI geen belasting over verschuldigd. De schenking moet in vaste termijnen met jaarlijks hetzelfde totaalbedrag plaats vinden. Voor deze schenking moet een overeenkomst tussen de schenker en het PHF worden opgesteld.

Bekijk extra informatie op de website van de Belastingdienst.

Meer

Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst.

Als u moeite heeft met de bijkomende administratieve verplichtingen van deze periodieke schenking kunt u ook contact opnemen met de penningmeester van het PHF: penningmeester@prinshendrikfonds.nl