Privacybeleid

De Stichting Prins Hendrik Fonds, hierna te noemen PHF, verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving van personen die zijn aangesloten bij een vereniging die deel uitmaakt van één van de koepel organisaties die zijn aangesloten bij het Prins Hendrik Fonds. Ook de persoonsgegevens van bestuurders, raad van toezicht en college van deskundigen worden verwerkt ten behoeve van administratieve procedures. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en bestuurders verstrekte persoonlijke informatie.
Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Wij registreren de aangemelde personen ten behoeve van het toekennen van reiskosten- vergoedingen en subsidies.
In het kader van het toekennen van vergoedingen en subsidies moeten de naam, adres- en woonplaatsgegevens, het e-mailadres, EHBO-nummer en het telefoonnummer worden verstrekt door de te registreren personen. In de administratie is niet de geboortedatum opgenomen.
De BIG registratie is een controle of de kandidaat voldoet aan de door ons gestelde eisen om vrijstelling te verkrijgen tot het in het bezit hebben van een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • om te beoordelen of een persoon of instelling recht heeft op subsidie.

Het PHF verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst; of
  • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt:
(i) om overeenkomsten tussen u, uw EHBO vereniging of instelling aan te gaan en uit te voeren;
(ii) om de website en dienstverlening van het PHF verder te ontwikkelen en te verbeteren;
(iii) ten behoeve van de beveiliging van de website en dienstverlening van het PHF en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan;
(iv) om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen waarvan het PHF meent dat het in het belang is voor de diploma- en certificaathouders en die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de eerste hulp.

Cookies
Het PHF gebruikt op haar website cookies. De cookie policy heeft een aparte pagina op de website. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Bewaartermijn
Het PHF bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Na het verstrijken van de bewaarplicht worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging
Het PHF heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat wij de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden.

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen via het secretariaat van het PHF en zo nodig aanpassingen doorgeven. U kunt gebruik maken van het recht om vergeten te worden. In dat geval worden uw gegevens uit de bestanden van het PHF gewist.
Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal het PHF binnen vier weken reageren naar de secretaris van uw vereniging of instelling.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan het toekennen van een subsidie, onkostenvergoeding of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Privacybeleid van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het Prins Hendrik Fonds accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Het PHF adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende website.

Wijzigingen
Onderhavig privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het privacybeleid is steeds te vinden op de website. Het PHF adviseert dan ook het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Vragen
Het PHF helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het privacybeleid.
Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 3 mei 2021.