Prins Hendrik Fonds

Het Prins Hendrik Fonds (PHF) verstrekt sinds 1910 subsidie aan organisaties op het gebied van de vrijwillige eerstehulpverlening. Het PHF maakte tot 2018 onderdeel uit van Het Oranje Kruis. In dat zelfde jaar werd het PHF los gemaakt van Het Oranje Kruis en ging het zelfstandig verder als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het PHF werkt aan de hand van vaste reglementen en procedures. Een College van Deskundigen geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Een Raad van Toezicht draagt zorg voor het transparant, eerlijk en onafhankelijk toekennen van subsidies.