Reglement stipendium opleiding instructeur LOTUS

A. Algemeen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen de LOTUS-kring en het Prins Hendrik Fonds (PHF).
 2. De aanvraag van het stipendium samen met een studie-overeenkomst worden bij het PHF ingediend door een LOTUS-kring die aangesloten is bij één van de koepelorganisaties.
 3. Een stipendium bedraagt maximaal 70% van de door de LOTUS-kring gemaakte opleidings- en examenkosten tot een maximum van € 1.200,–.
  De helft van het stipendium wordt aan de LOTUS-kring uitgekeerd na het behalen van de toelatingstoets of een positief assessment van de kandidaat door het opleidingsinstituut, de andere helft na het met succes afronden van het examen instructeur LOTUS.
 4. LOTUS-kring, kandidaat en opleidingsinstituut voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden.

B. Voorwaarden voor de LOTUS-kring

 1. Aangesloten zijn bij één van de LOTUS koepelorganisaties, organisatie LOTUS of Vereniging LOTUS Nederland.
 2. De LOTUS-kring draagt uitsluitend één eigen lid voor.
 3. De LOTUS-kring dient een aanvraag in, vergezeld van een offerte voor de kosten van de entreetoets of het assessment, opleiding tot instructeur LOTUS, inclusief de kosten van het examen, opgemaakt door de koepelorganisatie. De kosten van eventuele herexamens vallen niet binnen de regeling van dit stipendium.
 4. De LOTUS-kring en de kandidaat tekenen beiden de overeenkomst met het PHF en dragen hoofdelijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen ervan.
 5. Indien de student de opleiding voortijdig beëindigt, neemt de LOTUS-kring direct contact op met het PHF en is de LOTUS-kring verantwoordelijk voor restitutie van het totaal van de toegekende subsidies.
 6. Als een student na het behalen van het diploma instructeur LOTUS besluit niet voor de LOTUS-kring te gaan werken, zorgt de LOTUS-kring voor terugbetaling van de ontvangen subsidie door de student en draagt deze vervolgens af aan het PHF.
 7. Een LOTUS-kring kan niet meer dan één aanvraag in twee kalenderjaren indienen.
 8. De LOTUS-kring biedt een stageplek aan een student aan – niet zijnde het eigen lid – van de opleiding tot instructeur LOTUS.
 9. De aanvraag van het stipendium dient te geschieden voordat aan de toelatingstoets of het assessment wordt begonnen. Indien voordat de formele toestemming van het Prins Hendrik Fonds is ontvangen wordt gestart met de opleiding, vervalt het recht op een financiële bijdrage.

C. Voorwaarden voor de kandidaat

 1. Is in het bezit van het diploma LOTUS van Het Oranje Kruis (HOK).
 2. Wordt voorgedragen door de LOTUS-koepelorganisatie van de LOTUS-kring waarvan hij lid is.
 3. Verbindt zich om na het afstuderen een tegenprestatie te leveren in de vorm van het verzorgen van lessen LOTUS-slachtoffer voor de LOTUS-kring, volgens een vooraf door de kring en kandidaat overeengekomen periode.
 4. Volgt alle lessen en treedt in overleg met de cursuscoördinator als hij toch een of meerdere lessen moet missen.
 5. Indien hij om een geldige reden de opleiding voortijdig moet beëindigen, stelt hij de LOTUS-kring hiervan direct in kennis. In overleg met de cursuscoördinator wordt een datum vastgesteld waarop hij opnieuw kan instromen.
 6. Stuurt na het met succes afronden van een eindtoets van HOK een kopie van het slagingsbewijs (diploma HOK) naar het PHF. De Lotus-kring informeert tevens de koepelorganisatie over het behaalde resultaat.

D. Voorwaarden voor het opleidingsinstituut

 1. Toetst de geschiktheid van een kandidaat als toekomstig instructeur LOTUS door middel van een assessment of toelatingstoets.
 2. Besteedt aantoonbaar aandacht aan het toekomstige werken van de kandidaat binnen een LOTUS-kring.
 3. Leidt de kandidaat op tot en met het diploma instructeur LOTUS en hanteert de eindtermen van HOK.
 4. Heeft geen commerciële doelstellingen en is niet betrokken bij een LOTUS-kring.
 5. Biedt de mogelijkheid voor de kandidaat, die om goede redenen tijdelijk de opleiding moet onderbreken, om op een later tijdstip zonder extra kosten weer in te stromen.
 6. Biedt de mogelijkheid voor de kandidaat, in geval van niet verwijtbare redenen, om de opleiding later voort te zetten, zonder dat dit leidt tot verhoging van de kosten.

E. Procesbegeleiding PHF stipendia

 1. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het toekennen van stipendia.

F. Aanvragen

 1. De LOTUS-kring dient de aanvragen in bij de koepelorganisatie waarbij zij is aangesloten.
 2. Aanvragers ontvangen per e-mail bericht over het toe- of afwijzen van een stipendium.