Regeling stipendium instructeur LOTUS

Regeling Stipendia voor het opleiden van instructeurs LOTUS

A. Algemeen

 1. LOTUS-kringen constateren dat er een terugloop van instructeurs optreedt waardoor het voor de kringen steeds moeilijker wordt om aan de vraag van goed opgeleide LOTUS-slachtoffers te voldoen. Bovendien zijn de kosten, die voorheen voor het grootste deel door Het Oranje Kruis werden gedragen, voor de meeste LOTUS-kringen nauwelijks te behappen.
 2. De regeling is uitsluitend bedoeld voor LOTUS-kringen die zijn aangesloten bij een erkende LOTUS- koepelorganisatie.
 3.  De overeenkomst wordt aangegaan tussen de LOTUS-kring en Het Prins Hendrik Fonds (PHF).
 4. De aanvraag van het stipendium wordt bij het PHF ingediend door de LOTUS- koepel- organisatie waarbij de vereniging is aangesloten.
 5. Een stipendium bedraagt maximaal 70% van de door de LOTUS-kring gemaakte opleidings – en examenkosten tot een maximum van € 1.200,–.
  De helft van het stipendium wordt aan de LOTUS-kring uitgekeerd na het behalen van de toelatingstoets of een positief assessment van de kandidaat door het opleidingsinstituut, de andere helft na het met succes afronden van het examen instructeur LOTUS.
 6. Per jaar wordt het totaal aan uitgekeerde stipendia voor de opleiding instructeur LOTUS gemaximeerd tot een bedrag van € 14.000,–
 7. De regeling geldt in eerste instantie voor twee jaar tot 1 december 2019 waarna er een evaluatie plaatsvindt en bekeken wordt hoe succesvol de regeling gedurende deze periode is geweest.
 8. LOTUS-kring, kandidaat en opleidingsinstituut voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden.

B. Voorwaarden voor de LOTUS-kring:

 1. Aangesloten zijn bij één van de LOTUS koepel organisaties, organisatie LOTUS of Vereniging Lotus Nederland.
 2. De LOTUS-kring draagt uitsluitend één eigen lid voor.
 3. De LOTUS-kring dient een aanvraag in, vergezeld van een offerte voor de kosten van de entreetoets of het assessment, opleiding tot instructeur LOTUS, inclusief de kosten van examen, opgemaakt door de koepel organisatie. De kosten van eventuele herexamens vallen niet binnen de regeling van dit stipendium.
 4. De LOTUS-kring en de kandidaat tekenen beiden de overeenkomst met het PHF en dragen hoofdelijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen ervan.
 5. Indien de student de opleiding voortijdig beëindigt , neemt de LOTUS-kring direct contact op met het PHF en is de LOTUS-kring verantwoordelijk voor restitutie van het totaal van de toegekende subsidies.
 6. Als een student na het behalen van het diploma instructeur LOTUS besluit niet voor de LOTUS-kring te gaan werken, zorgt de LOTUS-kring voor terugbetaling van ontvangen subsidie door de student en draagt deze vervolgens af aan het PHF.
 7. Een LOTUS-kring kan niet meer dan één aanvraag in twee kalenderjaren indienen.
 8. De LOTUS-kring biedt een stageplek aan een student aan – niet zijnde het eigen lid – van de opleiding tot instructeur LOTUS.
 9. De aanvraag van het stipendium dient te geschieden voordat aan de toelatingstoets of assessment wordt begonnen.

C. Voorwaarden voor de kandidaat

 1. Is in het bezit van het diploma LOTUS van Het Oranje Kruis (HOK).
 2. Wordt voorgedragen door de LOTUS-koepelorganisatie van de LOTUS-kring waarvan hij lid is.
 3. Verbindt zich om na het afstuderen een tegenprestatie te leveren in de vorm van het verzorgen van lessen LOTUS-slachtoffer voor de LOTUS-kring, volgens een vooraf door de kring en kandidaat overeengekomen periode.
 4. Volgt alle lessen en treedt in overleg met de cursuscoördinator als hij toch een of meerdere lessen moet missen.
 5. Indien hij om een geldige reden de opleiding voortijdig moet beëindigen, stelt hij de LOTUS-kring hiervan direct in kennis. In overleg met de cursuscoördinator wordt een datum vastgesteld waarop hij opnieuw kan instromen.
 6. Stuurt na het met succes afronden van een eindtoets van HOK een kopie van het slagingsbewijs (diploma HOK) naar het PHF. De LOTUS-kring informeert tevens de koepel organisatie over het behaalde resultaat.

D. Voorwaarden voor het opleidingsinstituut

 1. Toetst de geschiktheid van een kandidaat als toekomstig instructeur LOTUS door middel van assessment of toelatingstoets;
 2. Besteedt aantoonbaar aandacht aan het toekomstige werken van de kandidaat binnen een LOTUS-kring;
 3. Leidt de kandidaat op tot en met het diploma instructeur LOTUS en hanteert de eindtermen van HOK;
 4. Heeft geen commerciële doelstellingen en is niet betrokken bij een LOTUS-kring;
 5. Biedt de mogelijkheid voor de kandidaat die om goede redenen tijdelijk de opleiding moet onderbreken, op een later tijdstip zonder extra kosten weer in te stromen;
 6. Biedt de mogelijkheid voor de kandidaat, in geval van niet verwijtbare redenen, de opleiding later voort te zetten, zonder dat dit leidt tot verhoging van de kosten.

E. Procesbegeleiding PHF stipendia

 1. Het College van Deskundigen van PHF bewaakt het proces van het toekennen van studiebeurzen en informeert en adviseert het bestuur. Het college beoordeelt de ingediende stipendiumaanvragen en draagt kandidaten voor aan het PHF – bestuur.
 2. De regeling geldt in eerste instantie voor twee jaar, waarna er een evaluatie plaatsvindt en bekeken wordt hoe succesvol de regeling in die twee jaar geweest is. Het eerste jaar geldt als proefperiode, waarna de regeling kan worden bijgesteld.
 3. Het PHF stelt jaarlijks een budget beschikbaar van € 14.000,–. Maximaal kan per kandidaat een stipendium worden uitgekeerd van 70% van de kosten met een maximum van € 1.200,-. Het maximum uit te keren stipendium hangt af van het aantal goedgekeurde aanvragen per jaar.

F. Aanvragen

 1. De LOTUS-kring dient de aanvragen in bij de koepelorganisatie waarbij zij is aangesloten.
 2. De datum om een stipendium aan te vragen is ieder jaar vastgesteld tot 1 augustus.
 3. Toekenning van het stipendium vindt eenmaal per jaar plaats tot 15 september.
 4. U ontvangt per brief de uitslag of het stipendium is toe of afgewezen.

Februari 2018