Profielschets voorzitter

De voorzitter is het boegbeeld van het Fonds. Hij/zij draagt zorg voor een goede en snelle voortgang van de werkzaamheden intern.

 • Boegbeeld van het Fonds
 • Bestuurlijk eenheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Besluitvaardigheid 
 • Delegeren van werkzaamheden en overzicht houden
 • Toekomstvisie; afstemmen met Raad van Toezicht en College van Deskundigen
 • Bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht

Ter toelichting:

 • Boegbeeld van het Fonds: een van de primaire taken is het bewaken en uitbouwen van een goede externe beeldvorming van het Fonds. Hij/zij is dan ook in beginsel het aanspreekpunt bij externe contacten – actief en passief – waaronder de pers en bij alle PR-aangelegenheden,
 • Bestuurlijke eenheid bewaken en stimuleren: de voorzitter is de eerste onder zijn gelijken met de medebestuursleden. Goed bestuur vereist collegiale samenwerking en werken in prettig en constructieve sfeer, 
 • Omgevingsbewustzijn: weten wat het doel is van het Fonds, haar feitelijke werkzaamheid en in welk krachtenveld zij opereert (wat speelt er op het terrein van de eerstelijnshulpverlening op vrijwillige basis. Onderkennen of dat kan leiden tot subsidieaanvragen en het doen van voorstellen om proactief te reageren), 
 • Besluitvaardig: zorgdragen dat binnen het bestuur de werkzaamheden met voortvarendheid worden uitgevoerd en daartoe het overzicht houden en de medebestuursleden indien nodig op aanspreken,
 • Delegeren van werkzaamheden overzicht houden: de voorzitter bewaakt de grenzen van de taken en bevoegdheden van de medebestuursleden en delegeert waar nodig de werkzaamheden. Dat vereist overzicht over al wat op bestuurlijk niveau speelt
 • Toekomstvisie: vanuit de statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheid van het Fonds in nauw overleg met de Raad van Toezicht en het College van Deskundigen strategie en beleid bepalen en van daaruitprojecten ontwikkelen om de eerstelijnshulpverlening op vrijwillige basis, te ondersteunen, in de eerste plaats in financieel opzicht maar ook met het bijstand verlenen in het concretiseren van plannen. Daartoe kan hij/zij het initiatief nemen dan wel het College van Deskundigen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht: de voorzitter neemt in beginsel deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht en kan daar de verrichte werkzaamheden van het bestuur nader toelichten.

Taken

 • Bezoekt in principe als vertegenwoordiger van het Fonds de jaarvergaderingen van alle in de Raad van Toezicht participerende instellingen,
 • Geeft leiding aan het bestuur, onder andere door de vergaderingen te leiden,
 • Gaat na hoe het met de uitvoering van de taken van de bestuursleden is,
 • Stimuleert en stuurt nieuw te ontwikkelen activiteiten aan,
 • Legt aan de RvT concept-beleidsplannen en – verslagen voor passend bij de tijdsgeest en de maatschappelijke ontwikkelingen,
 • Draait mee in de diverse taken die er zijn ten dienste van de projecten,
 • Vangt taken van medebestuursleden op waar nodig.