Reglement stipendium instructeur eerste hulp

Regeling Stipendia voor het opleiden van Instructeurs Eerste Hulp 

 

A. Algemeen

 

 1. EHBO-verenigingen constateren dat er een commercialisering onder instructeurs optreedt waardoor het voor de verenigingen steeds moeilijker wordt aan goed opgeleide en betaalbare docenten te komen. 
 2. De regeling is uitsluitend bedoeld voor verenigingen en afdelingen die zijn aangesloten bij een erkende EHBO-koepelorganisatie. 
 3. De overeenkomst wordt aangegaan tussen de vereniging en Het Prins Hendrik Fonds (PHF). 
 4. De aanvraag van het stipendium wordt bij het PHF ingediend door de EHBO-koepelorganisatie waarbij de vereniging is aangesloten. 
 5. Een stipendium bedraagt maximaal 70% van de door de vereniging gemaakte opleidings- en examenkosten tot een maximum van € 1.750,= .
  50 % van het stipendium wordt aan de vereniging uitgekeerd na het behalen van de toelatingstoets of een positief assessment van de kandidaat door het opleidingsinstituut, de andere helft na het voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis en het met succes afronden van de opleiding instructeur BLS/AED. 
 6. Per halfjaar jaar wordt het totaal aan uitgekeerde stipendia gemaximeerd tot een bedrag van € 11.250,- 
 7. De regeling geldt twee jaar tot 15 december 2019 waarna er een evaluatie plaatsvindt en bekeken wordt hoe succesvol de regeling gedurende deze periode geweest is. 
 8. Vereniging, kandidaat en opleidingsinstituut voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden. 

 

B. Voorwaarden voor de vereniging

 

 1. Aangesloten zijn bij de KNV EHBO, De Nationale Bond EHBO, EHBO Nederland, EHBO Noord-Brabant of EHBO Limburg. 
 2. De vereniging draagt uitsluitend één eigen lid voor. 
 3. De vereniging dient een aanvraag in, vergezeld van een offerte voor de kosten van de entreetoets of het assessment, de opleiding tot instructeur Eerste Hulp én instructeur BLS-AED, inclusief de kosten van examens, opgemaakt door een opleidingsinstituut dat aan de daartoe door het PHF, onder D hierna, gestelde voorwaarden voldoet.
  De kosten van eventuele herexamens vallen niet binnen de regeling van dit stipendium. 
 4. De vereniging en de kandidaat tekenen beiden de overeenkomst met het PHF en dragen hoofdelijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen ervan. 
 5. Indien de student de opleiding voortijdig beëindigt, neemt de vereniging direct contact op met het PHF en is de vereniging verantwoordelijk voor restitutie van het totaal van de toegekende subsidies. 
 6. Als een student na het behalen van het diploma instructeur Eerste Hulp en BLS/AED besluit niet voor de vereniging te gaan werken, zorgt de vereniging voor terugbetaling van ontvangen subsidie door de student en draagt deze vervolgens af aan het PHF. 
 7. Een vereniging kan niet meer dan één aanvraag in twee kalenderjaren indienen. 
 8. De vereniging biedt een stageplek aan een student – niet zijnde het eigen lid – van de opleiding tot instructeur Eerste Hulp. 
 9. De aanvraag van het stipendium dient te geschieden voordat aan de toelatingstoets of assessment wordt begonnen. 
 10. Stuurt na het met succes afronden van een deel- of eindtoets van HOK en de opleiding BLS/AED een kopie van de slagingsbewijzen naar het PHF door het declaratieformulier in te zenden.
  De vereniging informeert tevens haar landelijke organisatie over het behaalde resultaat. 

 

C. Voorwaarden voor de kandidaat 

 

 1. Is in het bezit van het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis (HOK) of heeft dat behaald voorafgaande aan voornoemde examens van HOK.
  Kandidaten die spoedeisende eerste hulp of als arts BIG geregistreerd zijn, zijn hiervan vrijgesteld. 
 2. Wordt voorgedragen door de EHBO-koepelorganisatie van de vereniging/afdeling waarvan hij lid is. 
 3. Verbindt zich om na het afstuderen een tegenprestatie te leveren in de vorm van het verzorgen van lessen Eerste Hulp voor de vereniging, volgens een vooraf door vereniging en kandidaat overeengekomen periode. 
 4. Volgt alle lessen en treedt in overleg met de cursuscoördinator als hij toch een of meerdere lessen moet missen. 
 5. Indien hij om een geldige reden de opleiding voortijdig moet beëindigen, stelt hij de vereniging hiervan direct in kennis.
  In overleg met de cursuscoördinator wordt een datum vastgesteld waarop hij opnieuw kan instromen. 

 

D. Voorwaarden voor het opleidingsinstituut 

 

 1. Toetst de geschiktheid van een kandidaat als toekomstig instructeur Eerste Hulp door middel van assessment of toelatingstoets; 
 2. Besteedt aantoonbaar aandacht aan het toekomstige werken van de kandidaat binnen een vereniging; 
 3. Leidt de kandidaat op tot en met het diploma Instructeur Eerste Hulp van HOK én het certificaat Instructeur BLS/AED van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR); 
 4. De opleiding omvat het vak didactiek en het omgaan met moderne lesmiddelen (PPt-presentaties, beamer, smartboard e.d.) en voldoet aan de eindtermen van HOK; 
 5. Stelt een stage verplicht en heeft een controleerbaar systeem van stagebegeleiding; 
 6. Biedt de mogelijkheid voor de kandidaat die om goede redenen tijdelijk de opleiding moet onderbreken, op een later tijdstip zonder extra kosten weer in te stromen; 
 7. Biedt de mogelijkheid voor de kandidaat, in geval van niet verwijtbare redenen, de opleiding elders voort te zetten, zonder dat dit leidt tot verhoging van de kosten. 
 8. Opleidingsinstituten die tot nu toe aan de voorwaarden voldoen zijn: Ekoned, Beste Vaer EHBO Trainingen, NODE en Veriken. 

 

F. Procesbegeleiding PHF stipendia

 

 1. Het college van deskundige bewaakt het proces van het toekennen van studiebeurzen en informeert en adviseert het bestuur.
  Het college beoordeelt de ingediende stipendiumaanvragen en draagt kandidaten voor aan het PHF-bestuur. 
 2. Het maximum aantal beurzen wordt bepaald door het jaarlijks beschikbare budget van € 22.500,– . 

 

G. Aanvragen 

 

 1. De vereniging dient de aanvragen in bij de koepelorganisatie waarbij zij is aangesloten.
  De koepelorganisatie zendt de gecontroleerde aanvraag door naar het PHF. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. 
 2. De datum om een stipendium aan te vragen is ieder jaar vastgesteld
  van 1 maart tot 1 juni en 1 oktober tot 1 december. 
 3. Toekenning van het stipendium vindt tweemaal per jaar plaats tot
  tussen 1 juni en 1 juli en 1 december tot 15 december. 
 4. U ontvangt per brief de uitslag of het stipendium is toe of afgewezen.