Voorwoord

Stichting Prins Hendrik Fonds (PHF) is door de Belastingdienst aangewezen als een zoge-noemde ANBI (algemeen nut beogende instellingen). Daarmee moet het PHF zich voor min-stens 90 percent voor het algemeen belang inzetten. Daarnaast heeft het PHF met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Sinds de laatste statutenwijziging van maart 2017 heeft het PHF zich ontwikkeld tot een sub-sidieverstrekkende organisatie die de oorspronkelijke doelstellingen op een actuele, zakelij-kere manier weet te realiseren. De invoering van subsidievoorwaarden, draaiboeken en stan-daardprocedures, waaronder controle op de besteding van de toegekende subsidies, heeft ervoor gezorgd dat het PHF haar werk op transparante wijze doet, zodat subsidieaanvragers ook kunnen rekenen op een dienstverlening van hoge en gegarandeerde kwaliteit. Het PHF heeft een duurzaam netwerk binnen de wereld van vrijwillige hulpverleners in Nederland op-gebouwd.
Het bestuur van het PHF is in 2017 verzelfstandigd, dat houdt in dat haar statutaire en be-stuurlijke banden met de Stichting Het Oranje Kruis zijn losgemaakt. Hieraan gekoppeld is de organisatiestructuur van het PHF grondig herzien.

Over de totstandkoming van dit beleidsplan

Het bestuur van het PHF stelt elke twee jaar het Beleidsplan opnieuw vast. De ANBI-groep van de Belastingdienst Oost Brabant heeft onder meer de bevoegdheid om bij de erkenning van het PHF als ANBI te toetsen en/of de daartoe bepaalde gegevens op de internetsite van het PHF zijn gepubliceerd.

Penningmeester PHF
Jelle Kortes

Secretaris PHF
Jane Jacobs

 

1 Inleiding

De statutaire doelomschrijving – en de feitelijke werkzaamheden zijn daarmee in overeenstem-ming – van het PHF behelst beknopt weergegeven: het faciliteren en financieel ondersteunen van organisaties in hun taken op het gebied van de (voorbereiding) eerste hulpverlening. Per 1 januari 2014 is de ANBI-regeling wederom gewijzigd en zijn de voorwaarden aangescherpt. Het PHF moet net als elke andere ANBI, wil ze in aanmerking blijven komen voor registratie als ANBI, statuten, een beleidsplan en financiële stukken publiceren die beoordeeld worden door de ANBI-groep van de Belastingdienst Oost Brabant. De registratie als ANBI is vooral van belang voor de transparantie van het PHF ten aanzien van haar “bestedingen”, maar ook van belang in verband met het verkrijgen van belastingfaciliteiten met betrekking tot haar ver-mogensvorming. Bijkomend voordeel is nog dat verstrekte subsidies aan andere ANBI’s be-lastingtechnisch geen al te grote problemen veroorzaken.

Het Prins Hendrik Fonds is tijdenlang gekoppeld geweest aan de Vereniging Het Oranje Kruis. Bij het overgaan van de Verenigingsvorm naar de Stichting Het Oranje Kruis is het Prins Hen-drik Fonds verzelfstandigd naar een Stichting met een eigen bestuur en eigen statuten, met dien verstande dat het Oranje een vetorecht had op voorgenomen statutenwijzigingen en waarin de penningmeesterfunctie gemeenschappelijk was. Sinds 2017 is het Prins Hendrik Fonds statutair ontkoppeld van het Oranje Kruis en heeft nieuwe statuten en een nieuwe be-stuurs- en toezichtstructuur gekregen.

2 De missie van het PHF

De algemene doelstellingen die het PHF nastreeft zijn niet veranderd in de afgelopen periode en zullen ook niet zo gemakkelijk veranderen. Immers deze vloeien rechtstreeks voort uit de statutaire doelstelling van het PHF.
De hoofdtaken van het PHF zijn:

  1. Het PHF faciliteert en ondersteunt financieel organisaties op het gebied van vrijwillige eerste hulpverlening, en
  2. Het bestuur van het PHF beheert het vermogen en de geldmiddelen van het Fonds.

Het instrument dat het PHF gebruikt om de eerste doelstelling te realiseren is het subsidiëren van projecten volgens de richtlijnen van het huishoudelijk reglement en het subsidiereglement. Uitdrukkelijk geldt hierbij dat projecten nooit een structureel karakter mogen hebben om voor subsidiëring in aanmerking te komen en evenmin bestemd zijn om de interne kosten van de subsidiënt te voldoen.
Voor het effectief realiseren van de tweede doelstelling wordt verwezen naar de paragrafen in het huishoudelijk reglement betreffende het beleggingsstatuut en beleggingsbeleid en de pre-sentatie van de jaarrekening.

3 Uitvoering van eerdere voornemens

Het PHF verstrekt subsidies om de schoolgaande jeugd in staat te stellen het diploma Jeugd EHBO A respectievelijk B te behalen bij EHBO verenigingen. Het PHF ziet de ondersteuning van de opleiding aan deze jeugdigen als een zeer belangrijke taak teneinde op termijn in Ne-derland het aantal Eerste Hulpverleners op peil te houden en waar mogelijk te vergroten.

Het bestuur van het PHF heeft in de achterliggende jaren een voorzichtig beleid gevoerd ten aanzien van het breed stimuleren van subsidieaanvragen. Om een balans te houden tussen het in 2009 en nadien opgetreden vermogensverlies en het totaal aan jaarlijks uit te keren subsidies, is een jaarlijkse limitering aangebracht.

4 Nieuwe voornemens 2018/2019

De doelstellingen van het PHF zullen ook de komende jaren niet veranderen. Deze blijven ongewijzigd zoals geformuleerd in de missie van het PHF (zie hoofdstuk 2 van dit beleidsplan). Maatschappelijk gezien bezet het PHF een niche. Vanuit die niche levert het PHF een bijdrage aan de maatschappelijke dienstverlening van vrijwillige hulpverleningsorga-nisaties. Naast de facilitering die wordt geboden aan partijen die op het maatschappelijk mid-denveld actief zijn, leidt dit voor het PHF ook tot goodwill, publiciteit en een netwerk binnen dit maatschappelijke werkveld. Ook in de komende planperiode zal de hoofdzaak van de subsi-dieverlening door het PHF zich op het snijvlak tussen de vrijwillige hulpverleners en maat-schappelijke zorg blijven bevinden.

Veelvuldig komt het voor dat EHBO-verenigingen en LOTUS-kringen moeite hebben om nieuwe instructeurs aan te trekken. In 2016 en 2017 heeft het PHF het initiatief genomen ten aanzien van het financieel faciliteren van verenigingen, aangesloten bij een EHBO of LOTUS koepelorganisatie. Het PHF wil hen helpen de financiële drempel te verlagen en biedt de mo-gelijkheid om bij het PHF een stipendium aan te vragen voor het volgen van een opleiding tot instructeur Eerste Hulpverlening of instructeur LOTUS van een van hun leden. In aansluiting op 2016 en 2017 wil PHF dit traject voortzetten en heeft voor 2018 en 2019 een bedrag van jaarlijks ca.€ 37.500.- gereserveerd. Het project zal aansluitend geëvalueerd worden.
Als nieuwe activiteit wil het PHF de jeugd EHBO stimuleren door het verlenen van subsidie aan EHBO verenigingen die bij een van de EHBO koepels zijn aangesloten en een Jeugd EHBO A of B cursus gaan geven. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 2.500,-.

Facilitering van het eerste hulponderwijs bij EHBO-verenigingen

EHBO-verenigingen constateren dat er een commercialisering onder de instructeurs optreedt waardoor het voor de verenigingen steeds moeilijker wordt om aan goed opgeleide en betaal-bare instructeurs te komen.
De regeling is uitsluitend bedoeld voor erkende verenigingen, dat wil zeggen verenigingen die aangesloten zijn bij een EHBO koepelorganisatie. Het PHF wil voorkomen dat zelfstandige verenigingen die commerciële belangen hebben, een beroep doen op de regeling. Er worden dus eisen gesteld zowel aan de vereniging en LOTUS-kringen als ook aan de cursisten die een vereniging aandraagt.

Verhogen van de naamsbekendheid van het PHF

Het PHF heeft een eigen website opgezet. Wezenlijk onderdeel is het over en weer hyperlin-ken met de websites van (eerste)hulpverleningsorganisaties en LOTUS-koepel organisaties. Op een heldere wijze heeft het PHF op haar website aanvraagprocedures, deadlines en ver-leende subsidies vermeld en zullen subsidievragers online een aanvraag kunnen indienen.
Daarnaast wil het PHF haar bekendheid vergroten door:

  • Redactionele artikelen in relevante uitgaven van (vrijwillige) eerste hulporganisaties
  • Present te zijn in sociale media
  • Best practices met goed beeldmateriaal (versterken van de presentatie)
  • Aanwezigheid tijdens landelijke/regionale manifestaties.

5 Vermogensbeheer; besteding van de jaarlijkse revenuen

Het vermogen van het PHF is belegd in vastrentende waarden en (ultimo 2016) in beursgeno-teerde aandelen in maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen. Of en zo ja, in welk tempo waarin de omzetting van aandelen in vastrentende waarden plaatsvindt, wordt in be-langrijke mate bepaald door de ontwikkeling van de situatie op de effectenbeurzen.

Gelukkig is het intrinsieke vermogen van het PHF na de economische malaise in 2009 weer gestegen en heeft het vermogen van het fonds zich hersteld. Ondanks de stijging van het vermogen heeft het bestuur van het PHF toch besloten een voorzichtig uitkeringsbeleid te hanteren. Jaarlijks wordt een deel van het vermogen en de opbrengsten van het vermogen aangewend voor de hiervoor omschreven permanente en incidentele voornemens en de inge-diende subsidieaanvragen.

Afhankelijk van de binnengekomen verzoeken tot financiële ondersteuning worden subsidies verstrekt aan projecten die in overeenstemming zijn met de in hoofdstuk 2 vermelde doelstel-lingen en criteria van het Huishoudelijk Reglement. Het vorenstaande sluit in, dat een deel van de jaarlijkse revenuen wordt herbelegd indien geen, dan wel onvoldoende, geschikte aanvra-gen worden ontvangen. Daarnaast is het bestuur bevoegd en bereid op het aanwezige ver-mogen in te teren indien de ingediende aanvragen van een zodanig maatschappelijk belang zijn dat deze naar het oordeel van het bestuur van het PHF een dusdanig omvangrijke finan-ciële ondersteuning vereist. Indien de ingediende aanvraag het bedrag van € 25.000,– te bo-ven gaat, vindt er overleg plaats met de Raad van Toezicht.

Bij het vorenstaande geldt dat commerciële activiteiten niet worden ondersteund. Dat is in strijd met de voormelde doelstellingen. Bovendien dienen dergelijke projecten zich naar het oordeel van het bestuur op termijn zichzelf te kunnen bedruipen. Voor de vereisten waaraan aanvragen moeten voldoen wordt verwezen naar de regelingen stipendia voor het opleiden van instruc-teurs eerste hulp en instructeur LOTUS inzake het beoordelen van de ingediende aanvragen (subsidiereglement).